Privacyverklaring

Informatie voor bezoekers – Versie jan 2021

Het MEE lab maakt onderdeel uit van MEE Noord en MEE Noord is eindverantwoordelijk voor de verzamelde gegevens.

In deze privacyverklaring legt het MEE lab uit welke persoonsgegevens ze verzamelt en verwerkt, voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt en wat haar cookiebeleid is.

Algemeen

Het MEE lab respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website https://www.meelab.nl, haar (potentiële) klanten en haar (potentiële) relaties. MEE lab gaat zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Deze gegevens worden niet verkocht, verhandeld of gedeeld met partijen die niet met de diensten van MEE lab of MEE Noord, te maken hebben. MEE lab houdt zich aan de eisen van de gegevensbeschermingswetgeving in Nederland. In het kader van de dienstverlening of wanneer u anderszins contact heeft met het MEE lab of MEE Noord, legt MEE Noord de door u opgegeven gegevens vast. MEE Noord bewaart en verwerkt uitsluitend de persoonsgegevens die door u worden opgegeven. U kunt te allen tijde de website van het MEE lab anoniem bekijken, dat wil zeggen zonder enige persoonlijke gegevens met het MEE lab te delen.

Doelen

Het MEE lab gebruikt uw gegevens voor de optimale uitvoering van haar dienstverlening. Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u de gegevens hebt verstrekt. Uw gegevens worden in principe niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming aan derden verstrekt. Dit gebeurt enkel wanneer dat noodzakelijk is in het kader van de dienstverlening van het MEE lab of MEE Noord of indien dit wettelijk verplicht is.

Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang als dat naar het oordeel van het MEE lab of MEE Noord naar de aard van het contact noodzakelijk is. Deze gegevens worden nooit langer dan noodzakelijk bewaard, tenzij dit nodig is in verband met andere wetgeving.

Beveiliging

MEE Noord draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen ter voorkoming van verlies of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens. Enkele van deze maatregelen zijn:

-­ de website van het MEE lab is beveiligd met een SSL-­certificaat. Hiermee wordt vertrouwelijke informatie, bijvoorbeeld die wordt verstrekt via een contactformulier, versleuteld verzonden;

-­ toegang tot elektronische systemen is beveiligd conform de huidige standaarden en,

-­ alleen bevoegde personeelsleden/derden hebben toegang tot uw persoonsgegevens.

Deze maatregelen streven naar een passend beveiligingsniveau.

Cookies

Het MEE lab maakt beperkt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestanden met gegevens die op de harde schijf van uw computer, tablet of smartphone worden opgeslagen. Op de website van MEE lab worden cookies van Google geplaatst ten behoeve van Google Analytics. Wij houden geen informatie bij van hetgeen u op internet doet. Dit heeft tot gevolg dat MEE lab informatie niet kan koppelen aan een natuurlijke persoon.

Uw rechten

U heeft verschillende rechten indien uw persoonsgegevens door het MEE lab of MEE Noord worden verwerkt. Zo kunt u verzoeken uw persoonsgegevens in te zien, deze te laten wijzigen of verwijderen. Ook heeft u het recht aan te geven dat de verwerking van uw gegevens dient te worden beperkt en/of kunt u bezwaar maken tegen bepaalde verwerkingen. U kunt in deze gevallen of indien u vragen heeft over het privacybeleid te allen tijde contact met het MEE lab opnemen door het sturen van een e-mail naar: info@meelab.nl.

Rechten MEE lab en MEE Noord

Het MEE lab en MEE Noord behouden zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Controleer deze verklaring daarom regelmatig.