Project Betekenisvol Afdoen

Uit onderzoek is gebleken dat bijna de helft (47 %) van de gedetineerden een (al dan niet vastgestelde) licht verstandelijke beperking (LVB) heeft, een IQ van 80 of lager. Recidive is bij deze groep relatief hoog. Dit betekent in feite dat er door afdoening (boete, taakstraf of gevangenisstraf) na een delict geen verband gelegd wordt tussen de opgelegde straf en het eigen gedrag.

In het project Betekenisvol Afdoen onderzoeken we wat de mogelijke oorzaken zijn van de relatief hoge recidive bij delinquenten met een licht verstandelijke beperking en wat er nodig is om dit te verlagen. We ontwikkelen scenario’s (aanpakken) die hiervoor ingezet kunnen gaan worden.

Klik hier voor een visuele projectbeschrijving.

Opgeleverde producten:

Persona’s: om een beeld te krijgen van de doelgroep waar we het in dit project over hebben (mensen met een LVB) zijn persona’s ontwikkeld. Dit zijn fictieve weergaven van karakteristieken van de doelgroep, gebaseerd op gesprekken met mensen met een LVB, met professionals en literatuuronderzoek. Maak kennis met Kevin, Wesley, Mandy en Frans.

Klantreis: is een mooie manier om de beleving en emoties van mensen bij het doorlopen van zorg of ondersteuning, of zoals in ons geval de strafrechtketen, visueel te maken. Hoe ervaart iemand met een LVB het traject van misdrijf tot terugkeer in de samenleving? Tegelijk kun je met een klantreis kijken waar het mogelijk beter kan. Kijk maar mee in de klantreis van Henk .

Project Thuisloze jongeren

Dak- en thuislozenopvang Wender zet zich in voor mensen die door allerlei problemen hulp nodig hebben om hun leven op orde te houden. Een van hun doelgroepen is jongeren met multiproblematiek. Sommige van deze jongeren hebben een licht verstandelijke beperking en complexe problemen als schulden, trauma, verslaving, isolement, zorgmijding etc. Er zijn weinig passende voorzieningen voor deze groep. Wat hebben zij nodig? Wat kan hen helpen om zich beter te voelen? Hoe verbetert hun psychosociale gezondheid? Wat helpt hen om niet meer op straat te leven en zich nergens welkom te voelen, maar een bestaan buiten de straat op te bouwen? We gaan, samen met zwerfjongeren, kijken wat er nodig is om dat voor elkaar te krijgen.

Project Digitale Innovaties (AFGEROND)

Door de coronacrisis is het ontwikkelen en inzetten van digitale hulpmiddelen (ehealth) versneld. Denk hierbij aan beeldbellen of appen met een zorgverlener, maar ook aan behandeling,
ondersteuning of therapie via internet, het spelen van een serious game om ander gedrag aan te
leren of slimme zorg voor thuis (domotica). Wat bestaat er eigenlijk allemaal aan dit soort ehealth toepassingen voor de doelgroepen van MEE Noord? Hoe zorg je nou dat mooie ontwikkelingen die om bepaalde redenen (welke?) niet of nog niet geïmplementeerd zijn, dat extra zetje kunnen krijgen om als succesvolle digitale innovatie ingezet te kunnen worden? En welke e-health toepassingen kun je (door)ontwikkelen of vernieuwen?

In dit project onderzoeken we wat er al bestaat aan digitale innovaties (inventarisatiestudie), wat er is ontwikkeld maar nog niet is geïmplementeerd (implementatiestudie) en wat er aan mooie
mogelijkheden kan worden (door)ontwikkeld (innovatiestudie).

Project 'Zorgmelding en dan...?'

Het traject dat volgt na een zorgmelding kan best ingewikkeld zijn: ouders krijgen met diverse instanties en medewerkers te maken die allemaal het beste voor het kind willen. Wanneer er bij de ouder(s) ook sprake is van een LVB, is het extra lastig om goed te begrijpen wat er waarom gebeurt, wat de volgende stappen gaan zijn en wat de ouders zelf kunnen doen om bijvoorbeeld een uithuisplaatsing te voorkomen.

In dit project gaan we een instrument ontwerpen dat deze ouders kan helpen begrijpen wat er precies gebeurt, hoe ze zelf zoveel mogelijk de regie kunnen houden waardoor ze op een prettige manier mee willen en kunnen werken in het traject na een zorgmelding. In dit stroomdiagram hebben we geprobeerd in kaart te brengen welke organisaties hierbij betrokken zijn en wat zij doen. Klik hier voor een visuele projectbeschrijving.

Er ligt inmiddels een mooi prototype van ‘de routekaart’. Er is een digitale tool ontworpen waarop ouders eenvoudig kunnen zien met welke organisaties en hulpverleners zij contact hebben gehad en gaan hebben (en waarom) en wat deze mensen precies voor hen doen. Klik hier om het prototype te bekijken.

Een projectupdate van voorjaar ’24 vind je hier.

Project Opruimen Met Autisme (AFGEROND)

Sommige mensen vinden het erg lastig om hun huis, hun dagindeling, hun leven te structureren. Zij leven in een ongeorganiseerde bende, wat hen vervolgens extra onrust en chaos geeft. Gelukkig kunnen opruimcoaches of professioneel organizers deze groep praktisch ondersteunen. Bij mensen met autisme en ‘opruimproblemen’ is dit extra lastig: er is behoefte aan structuur, maar onmacht om dat voor elkaar te krijgen. Een opruimcoach kan ter plekke aan de slag met mensen, maar als de begeleiding hierin is afgerond, blijft het vraagstuk geregeld nog open staan.

Welke handvatten heeft een begeleider nodig om mensen met autisme op passende wijze te ondersteunen zodat opruimen lukt? Wat kun je ontwikkelen om mensen met autisme en opruimproblematiek na de praktische begeleiding zelfstandig aan de slag te laten gaan?

Opgeleverde produkten: 

Persona’s: om een beeld te krijgen van de doelgroep waar we het in dit project over hebben (mensen met ASS en opruimproblemen) zijn persona’s ontwikkeld. Dit zijn fictieve weergaven van karakteristieken van de doelgroep, gebaseerd op gesprekken met mensen met autisme en opruimproblemen, met professionals en literatuuronderzoek. Maak kennis met Harm en Sara.

 

Project 'Eigen schuld, dikke bult...?'

Voor mensen met een licht verstandelijke beperking kunnen financiële zaken best ingewikkeld zijn. Denk dan aan de systemen van De Belastingdienst, de bank, de energieleverancier etc.  met voorschotten, beschikkingen, verrekeningen…. En als een organisatie of bedrijf niet betaald wordt, krijgen ook mensen met een LVB gewoon met incassobureaus en deurwaarders te maken.

In het project ‘LVB en schulden’  hebben we onderzocht hoe een incasso- en deurwaarderstraject wordt ervaren door mensen met een LVB. Dit is vormgegeven in de ‘customer journey map‘, de visuele klantreis. Tegelijk kijken we waar hierin verbetermogelijkheden liggen. De volgende stap is om, samen met de doelgroep, een toepassing te ontwikkelen die mensen met een LVB helpt om al die systemen rond geld (inkomsten, uitgaven, organisaties , terminologie) beter te begrijpen.

Project Reframe da mindset

In de samenleving bestaat een bepaald beeld (opvatting, stigma) over mensen met niet-aangeboren hersenletsel, autisme of een licht verstandelijke beperking. Mensen met een dergelijke beperking worden soms op basis van hun beperking ongelijk behandeld, uitgesloten of vermeden vanwege vooroordelen. Ze worden bijvoorbeeld niet geschikt gevonden als partner of als werknemer. Het gevolg is dat de doelgroep zelf in een aantal gevallen haar beperking verzwijgt uit schaamte of uit angst om niet ‘mee te mogen doen’ of niet begrepen te worden.

In dit project gaan we onderzoeken welke vooroordelen, opvattingen, aannames en stigma’s er bestaan over die verschillende doelgroepen. Met die kennis gaan we een tool ontwikkelen die de mindset over beperkingen als LVB, NAH en ASS op een positieve manier verandert, we gaan het als het ware ‘reframen’. Daarmee hopen we bij te dragen aan een samenleving waarin iedereen mee kan doen!

Project Toegankelijke en inclusieve zorg

Toegankelijke zorg is een mooie term waarmee aangegeven wordt dat ieder mens toegang heeft tot zorg. Maar als je een niet-zichtbare beperking hebt en je daardoor moeite hebt om alle informatie, uitleg, behandelingen goed te begrijpen of aan te kunnen, is het maar de vraag of de zorg wel zo toegankelijk en inclusief is. De combinatie van eigen regie en de complexiteit van de zorg maken dit steeds ingewikkelder voor mensen met een beperking.

Hoe ervaren mensen met niet-aangeboren hersenletsel de geboden thuiszorg of de bezoeken aan een polikliniek? Wat vinden ouders met een licht verstandelijke beperking van de jeugdgezondheidszorg of die op de kinderafdeling in het ziekenhuis? Wat is er nodig om mensen met een niet-zichtbare beperking goed te informeren over medicatie of behandeling in de apotheek of bij de huisarts? Kortom, wat kun je maken, doen of ontwerpen om te zorgen dat de reguliere gezondheidszorg toegankelijk is en blijft voor mensen met een niet-zichtbare beperking?